Make your own free website on Tripod.com

 

Japanese Seiyuu Character Hopeful English Cast
Kotono Mitsuishi Satsuki Toreishi Debi Derryberry
Yuri Amano Yayoi Toreishi Mimi Woods
Sakiko Tamagawa Kanna Toreishi Grace Zandarski
Fumie Kusachi Uzuki Toreishi Ellen Gerstell
Hekiru Shiina Mina Toreishi Sheryl Lynn
Doi Mika Hazuki Toreishi  
Ryoutarou Okiayu Kato Goro  
Yasunori Matsumotto Kudo Andy Philpot
Katsumi Suzuki Ijuin Doug Smith
Maya Okamoto Reiko  
Yuko Mizutani Hitomi  
Kouichi Yamadera Yajima Michael Scottryan